top of page

תקנון אתר תוצרת הארץ לייב

ברוכים הבאים לאתר "תוצרת הארץ לייב" (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י קהילות צעירים תוצרת הארץ (ע"ר) (להלן: “הנהלת האתר” או "העמותה").

האתר משמש כאתר מידע והכוונה, בנוסף משמש אתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) מוצרים ושירותים למכירה וכן מוצרים ללא תמורה (להלן: “המוצרים”).


1. כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

 3. העמותה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 6. העמותה ומפעילי האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעמותה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את העמותה.

 9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

 10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העמותה הוא המועד הקובע לכל דבר.


2. הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים בתמורה או שלא בתמורה על המזמין לספק את פרטיו האישיים ופרטי ההתקשרות בטופס ההרשמה המקוון המיועד לכך.

 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ולצורך רכישה בתמורה גם בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין”).

 3. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

 4. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העמותה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

 • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

 • מסירת פרטים שגויים במתכוון;

 • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

 • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. רכישת כרטיסים ומוצרים והזמנת כרטיסים ומוצרים ללא תמורה באתר

 1. רכישת הכרטיסים או מוצרים אחרים או הזמנת כרטיסים מוצרים ללא תמורה תתבצע באמצעות לחיצה על כפתור הרכישה, לאחר לחיצה על כפתור זה יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

 2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה בהזמנה על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

 3. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

 4. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

 5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר או להזמנתו על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי במקרה של רכישה בתמורה, ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור /או 'ביט' כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון ו/או 'ביט' כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי העמותה והאתר.

 6. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.


4. אופן ביצוע התשלום עבור הזמנת כרטיס או מוצר אחר בתשלום

 1. התשלום עבור הכרטיסים או המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת 'ביט' וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

 2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, ככל שהמדובר במוצר בתשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס, תוקפו ו שלוש ספרות בגב הכרטיס (CCV). אם החליט המזמין לשלם באמצעות בי'ט ככל שיהיה זמין באתר, 'העמותה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-'ביט'. השימוש וקבלת האישור מ-'ביט' כפופים לתנאי השימוש של אתר 'ביט'.

 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

 4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור מחברת פיימי (PAYME) שירות הסליקה מבית חברת ישראכרט על קליטת פרטי ההזמנה וקבלה על ביצוע התשלום. יובהר כי קבלה זו מאשרת את רכישת המוצר.

 5. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 6. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש, כולל כרטיס לאירוע, במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

 7. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 8. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.


5. אספקת הכרטיסים וקיום האירועים

 1. אספקת הכרטיסים ע”י האתר תעשה, במקרה של מוצר בתשלום, תבוצע רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון 'ביט', כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל.

 2. מועדי קבלת הכרטיסים המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על כרטיסים ומוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

 3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של הכרטיסים או לקיום מופע, דחייתו או ביטולו אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

 • כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או הנחיות של רשות מוסמכת ו/או מגפות ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או דחיית המופע ו/או דחייתו שלא על ידי העמותה.

 • כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או העמותה.


6. ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 • ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לשתי כתובות הדוא"ל האלו יחד finance@tozeret.com, dasy@tozeret.com

 • ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

 • למעט במקרים חריגים ביותר, לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

7. ביטול רכישה מצד העמותה

 1. העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעמותה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.


8. זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של העמותה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (https://www.tozeret.live) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של העמותה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של העמותה.

 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.


9. אחריות

 1. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא על השימוש במוצרים.

 2. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העמותה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

 3. העמותה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 4. בכל מקרה העמותה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


10. סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העמותה.

 2. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע אודות אופן שימושך בו, הנהלת האתר תשמור את המידע ותעשה שימוש בו או בנתונים שתמסור במועד הצטרפותך לאתר בהתאם לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

  1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.

  2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את העמותה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

  3. לשם יצירת אזורים אישיים באתר ו/או באתר חלופי ו/או באפליקציה שתוקם על-ידי העמותה.

  4. העמותה ו/או הנהלת האתר רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו /או בהודעות סמס ו/או הודעת ווטסאפ.

  5. מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

  6. ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.

  7. לכל מטרה אחרת, שתפורט בתנאי השימוש באתר, במדיניות הפרטיות זו או בכל תקנון מחייב אחר.

 3. העמותה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

 4. העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העמותה.

 5. למרות האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העמותה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה.

 7. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל וכן ליידע את העמותה על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר וכדי להציג, מפעם לפעם, מודעות על סמך הביקורים הקודמים של הגולשים באתר.

 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, העמותה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 9. עם מילוי טופס צור קשר תהא העמותה רשאית להשתמש בפרטיך כדי לפנות אליך ולשגר לך דברי פרסומת הקשורים עם פעילות האתר. פניה כאמור יכול שתעשה גם באמצעות דיוור ישיר, הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים, תוכנות מסרים ומערכות חיוג אוטומטיות, בכפוף להוראות כל דין. עם מילוי טופס צור קשר , הנכם נותנים לעמותה את הסכמתכם המפורשת לשימוש בפרטיכם לצורך פניות מסוג זה. בכל עת תוכל/י לחדול מלקבל דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים או מערכות חיוג אוטומטיות. לשם כך עליך לפנות בדוא"ל אל shivuk@tozeret.com או בטלפון: 08-9956251.


11. דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) הסמכות הבלעדית לדון בה.

 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.7 צפיות

Comments


bottom of page